Вітаю Вас, Гість! Реєстрація RSS

ПрАТ ТВП "Укрторгбудматеріали"

Вівторок, 26.09.2023
П Р О Т О К О Л   № 1
чергових  загальних  зборів  акціонерів
Закрите акціонерне товариство Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали»

Дата складання  протоколу : 23 березня 2012 року
Місце проведення  чергових  загальних зборів  акціонерів: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2 в приміщенні товариства
Вид зборів: чергові
Дата проведення зборів:  23 березня  2012року
Час  початку  реєстрації учасників  зборів: 10 год.00 хв.
Час  закінчення реєстрації учасників зборів:13 год.50 хв.
Час  відкриття  зборів: 14 год. 00 хв.
Час  закриття зборів :16  год.00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 19.03.2012 року
Кількість осіб,  включених  до  переліку акціонерів, які мають право  на участь у чергових  загальних  зборах  акціонерів: 5 акціонерів яким належить 4900 штук простих іменних акцій.
Кількість осіб, які  зареєструвалися  для  участі  у  чергових загальних   зборах  акціонерів : 3 особи.
Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися  для  участі у  чергових  загальних  зборах акціонерів: 4383, що становить 89.449 %  від  загальної  кількості  голосуючих акцій  товариства. Відповідно до  ст.41 Закону  України  «Про акціонерні товариства», кворум для  проведення  зборів досягнуто, збори є правомочними.
Запрошенні на збори акціонером товариства Рибак Жанни Костянтинівни:     
                                        Головний бухгалтер Коротченко Людмила Олексіївна,                        
                                        Ревізор підприємства Атамась Олександр Анатольович,
                                        Економіст підприємства Юріна Юлія Юріївна.
Голосування проводиться бюлетенями за принципом одна акція один голос. Обрання посадових осіб здійснюється кумулятивним голосуванням. Рішення приймаються простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих  для участі у загальних зборах власників простих акцій. Рішення щодо внесення змін до статуту приймаються ¾ голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
 2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011 роки.
 3. Звіт Ревізора товариства за 2010-2011 роки. Затвердження висновку ревізора.
 4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010-2011 роки, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитків) за 2010-2011 роки.
 5. Визначення типу товариства. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
 6. Відкликання та обрання Виконавчого органу товариства.
 7. Відкликання та обрання Ревізора товариства.
 8. Затвердження правочинів здійснених товариством в 2010 та 2011 роках.
 9. Відчуження, передача в заставу або в оренду майна товариства.   

Згідно нормам Закону України "Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 30  днів до початку зборів з порядком денним було ознайомлено всіх акціонерів шляхом персонального повідомлення та опубліковано в органах преси: «Бюлетень. Цінні папери України» № 20 (3320) від 03.02.2012 року, «Фондовий ринок Черкащини» № 5 (462) від 03.02.2012 року.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
Слухали:  директора Рибака М. В. , який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів, членів лічильної комісії та затвердити регламент загальних зборів.
Запропоновано обрати:
Головою зборів –    Рибак  Ж.К.;
Секретарем зборів –  Юріну Ю.Ю.;

Лічильну комісію у складі:
Голова –    Рибак  Ж.К.;
Секретар –  Юріну Ю.Ю.;

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити наступний Регламент зборів:
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.
    Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.
Пропозиція винесена на голосування шляхом підняття рук.
Результати голосування:
Кількість голосів акціонерів,
що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4383   
Голосів    100,00%
від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4383   
Голосів    100 %
від присутніх на зборах
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      0    Голосів    0,00%
від присутніх на зборах
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     0    Голосів    0,00%
від присутніх на зборах
Підсумки голосування:
Кількість  голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення:  4383  голосів, що становить 100  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає,  що становить 0  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Утримались – немає, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
    Прийнято: Обрати  Головою зборів – Рибак Ж.К.;
              Секретарем зборів – Юріну Ю.Ю;
          Лічильну комісію у складі:
                                                           Голова –    Рибак Ж. К.;
                                                    Секретар –  Юріну Ю.Ю.;
              
Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.
Затвердити наступний Регламент зборів:
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011 роки.

Слухали: Директора Рибака М.В., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011 роки.  Доповідь додається.
До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.
Пропозиція: Звіт Директора ЗАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010-2011 роки затвердити.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.
    Пропозиція винесена на голосування.
Результати голосування:
Кількість голосів акціонерів,
що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4383   
Голосів    100%
від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3655
   
Голосів    83,3904%
від присутніх на зборах
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      0    Голосів    0,00%
від присутніх на зборах
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     728    Голосів    16,6096%
від присутніх на зборах
Підсумки голосування:
Кількість  голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення:  3655  голосів, що становить 83, 3904 % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає,  що становить 0  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Утримались – 728 голосів, що становить 16,6096 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
   
Прийнято: Звіт Директора ЗАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010-2011 роки затвердити.
Рішення прийняте
   
3. Звіт Ревізора товариства за 2010-2011 роки. Затвердження висновку ревізора.

Слухали:  Ревізора Атамась Олександра Анатольовича, який доповів  присутнім акціонерам, що за звітний період  ревізором не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни.     
Пропозиція: Звіт Ревізора та висновок Ревізора за 2010-2011 роки  затвердити.
Інших пропозицій, зауважень, коригувань  від акціонерів не надійшло.
    Пропозиція винесена на голосування.
Результати голосування:
Кількість голосів акціонерів,
що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4383   
Голосів    100,00%
від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
3655   
Голосів    83,3904%
від присутніх на зборах
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      728    Голосів    16,6096%
від присутніх на зборах
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     0    Голосів    0,00%
від присутніх на зборах
Підсумки голосування:
Кількість  голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення:  3655  голосів, що становить 83,3904  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Проти» - 728 голосів,  що становить 16,6096  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Утримались – немає, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Звіт Ревізора та висновок Ревізора за 2010-2011 роки  затвердити.
Рішення прийняте.

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010-2011 роки, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитків) за 2010-2011 роки.
Слухали: Головного бухгалтера товариства Коротченко Людмилу Олексiївну,  яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 7100 (сім тисяч сто) грн.
Слухали: Акціонера товариства Рибак Жанну Костянтинівну, яка запропонувала  направити 50% прибутку на розвиток виробництва, 50% - на виплату дивідендів.
 Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2010-2011 рік додається.
 Пропозиція: Річний баланс та звіт про фінансові результати  товариства за 2010-2011 рік затвердити. Отриманий прибуток в сумі 7100 грн.  Направити 50% прибутку на розвиток виробництва, 50% - на виплату дивідендів.
Інших пропозицій, зауважень, коригувань  від акціонерів не надійшло.
    Пропозиція винесена на голосування.
Результати голосування:
Кількість голосів акціонерів,
що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4383   
Голосів    100,00%
від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4251   
Голосів    96,9884%
від присутніх на зборах
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      0    Голосів    0,00%
від присутніх на зборах
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     132    Голосів    3,0116%
від присутніх на зборах
Підсумки голосування:
Кількість  голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення:  4251  голосів, що становить 96,9884  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає,  що становить 0  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Утримались – 132 голоси, що становить 3,0116 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
   
Прийнято: Річний баланс та звіт про фінансові результати  товариства за 2010-2011 рік затвердити. Отриманий прибуток в сумі 7100 грн.  Направити 50% прибутку на розвиток виробництва, 50% - на виплату дивідендів.
Рішення прийняте.

5. Визначення типу товариства. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
Слухали: Голову зборів  Рибак Ж.К. яка доповіла присутнім акціонерам, товариства відповідно до статті 5 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Кількісний склад публічного акціонерного товариства 100 і більше акціонерів. На дату проведення загальних зборів акціонерів кількісний склад    Закрите акціонерне товариство Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» складає 5 акціонерів.   
Голова зборів Рибак Ж.К. доповіла присутнім що в зв`язку з визначенням типу товариства «приватне акціонерне товариство» необхідно затвердити нову редакцію Статуту акціонерного товариства у відповідність до вимог статті 13 Закону України «Про акціонерні товариства» та ознайомила з проектом нової редакції Статуту.

Пропозиція: Враховуючи кількісний склад акціонерів Визначити  тип товариства Приватне акціонерне товариство Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали». Директору ПрАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали», делегувати право підпису Статуту товариства в редакції затвердженій рішенням  загальних зборів акціонерів від 23 березня 2012 року.
Доручити  Директору товариства ПрАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали», особисто або  через представника товариства на підставі  виданого  доручення забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства  в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 23 березня 2012 року. Статут вступає в дію з дня його державної реєстрації.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.
    Пропозиція винесена на голосування.
Результати голосування:
Кількість голосів акціонерів,
що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4383   
Голосів    100,00%
від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
3655   
Голосів    83,3904%
від присутніх на зборах
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      728    Голосів    16,6096%
від присутніх на зборах
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     0    Голосів    0,00%
від присутніх на зборах
Підсумки голосування:
Кількість  голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення:  3655  голосів, що становить 83,3904  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Проти» - 728 голосів,  що становить 16,6096  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Утримались – немає, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
    Прийнято: Визначити  тип товариства Приватне акціонерне товариство Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали». Директору ПрАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали», делегувати право підпису Статуту товариства в редакції затвердженій рішенням  загальних зборів акціонерів від 23 березня 2012 року.
Доручити  Директору товариства ПрАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали», особисто або  через представника товариства на підставі  виданої  довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства  в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 23 березня 2012 року. Статут вступає в дію з дня його державної реєстрації.

Рішення прийняте.

6. Відкликання та обрання Виконавчого органа товариства.

Слухали:  Голову зборів Рибак Ж.К. , яка доповіла , що в зв`язку з втратою чинності Статуту закритого акціонерного товариства Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» та затвердженням Статуту  приватного акціонерного товариства виникає потреба відкликання виконавчого органу закритого акціонерного товариства Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» та обранням виконавчого органу ПрАТ  Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали». 

Пропозиція: 
     Відкликати  виконавчий орган  ЗАТ  Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали»- Директора, персонально:
№ п/п    П.І.Б
1    Рибака Максима Вікторовича

Обрати: Директора ПрАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» персонально:
    ПІБ
1     Юріну Юлію Юріївну
    
Результати голосування:

      Відкликати  виконавчий орган ЗАТ  Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали»- Директора, персонально:
№ п/п    ПІБ    посада    Результати голосування
            За    проти    Утримались
1    Рибак Максим Вікторович    Директор    3523    860    0

Обрати: Директора ПрАТ  Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» персонально:
    ПІБ    Кількість кумулятивних голосів, відданих акціонерами (представниками акціонерів) за кожного кандидата
1     Юріну Юлію Юріївну    3523
Підсумки голосування:
Кількість   голосів, поданих:
  «ЗА» прийняття  рішення про відкликання Директора Рибака Максима Вікторовича -  3523  голосів, що становить 80,3787 % від загальної  кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість кумулятивних  голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення про обрання Директором Юріну Юлію Юріївну –3523  кумулятивних голосів , що становить   80,3787 % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:
     Відкликати  виконавчий орган ЗАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» - Директора, персонально:
№ п/п    П.І.Б
1    Рибака Максима Вікторовича

Обрати: Директора ПрАТ  Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» персонально:
    ПІБ
1     Юріну Юлію Юріївну
     7. Відкликання та обрання Ревізора товариства.

Слухали:  Голову зборів Рибак Ж.К., яка доповіла присутнім, що в зв`язку з визначенням типу товариства та затвердженням нової редакції  Статуту приватного акціонерного товариства нам необхідно відкликати Ревізора закритого акціонерного товариства Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали». 
 та обрати Ревізора приватного акціонерного товариства Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали». 
 
Пропозиція: 
Відкликати Ревізора ЗАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» персонально:
№ п/п    П.І.Б
1    Атамась Олександра Анатольовича

Обрати: Ревізора ПрАТ  Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали»
    Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства
1    Капустінського Володимира Андрійовича   
Доручити Директору укласти  договір з Ревізором.
Результати голосування:

 Відкликати Ревізора  ЗАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» персонально
№ п/п    ПІБ    Посада    Результати голусування
            За    Проти    Утримались
1    Атамась Олександра Анатольовича    Ревізор    4383    0    0

Обрати: Ревізором ПрАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали»
    Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства    Кількість кумулятивних голосів, відданих акціонерами (представниками акціонерів) за кожного кандидата
1    Капустінського Володимира Андрійовича                      4383
Підсумки голосування:
Кількість   голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення про відкликання Ревізора ЗАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» - Атамась Олександра Анатольовича 4383 голосів, що становить 100 % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість кумулятивних голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення про обрання Ревізора ПрАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» Капустінського Володимира Андрійовича  - 4383 голосів, що становить 100 % від  загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах
   
Прийнято:
Відкликати Ревізора ЗАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали»  персонально:
№ п/п    П.І.Б
1    Атамась Олександра Анатольовича

Обрати: Ревізора ПрАТ Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» 
    Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства
1    Капустінського Володимира Андрійовича       
Доручити Директору укласти  договір з Ревізором.

Рішення прийняте.

8. Затвердження правочинів здійснених товариства в 2010 та 2011 роках.

Слухали: Головного бухгалтера товариства Коротченко Людмилу Олексіївну , яка ознайомила присутніх акціонерів з правочинами здійсненими товариством в 2010 та 2011 роках.  У 2011 році проданий автомобіль ДАФ-400 . Вартість автомобіля склала 5,55% від балансової вартості основних засобів товариства.

 Пропозиція: Затвердити правочини здійснені товариством в 2010 та 2011 роках.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань  від акціонерів не надійшло.
    Пропозиція винесена на голосування.
Результати голосування:
Кількість голосів акціонерів,
що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4383   
Голосів    100,00%
від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3523   
Голосів    80,3787%
від присутніх на зборах
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      0    Голосів    0,00%
від присутніх на зборах
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     860    Голосів    19,6213%
від присутніх на зборах
Підсумки голосування:
Кількість  голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення:   3523 голоси, що становить 80,3787  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Проти» - 860 голосів,  що становить 19,6213  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Утримались – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
   
Прийнято: Затвердити правочини здійснені товариством в 2010 та 2011 роках.
Рішення прийняте.

9. Відчуження, передача в заставу або в оренду майна товариства.   
Слухали: Акціонера  товариства Рибак Жанну Костянтинівну , яка запропонувала  присутнім  доручити директору товариства від імені товариства в подальшому виконувати нотаріальні  дії  по  відчуженню, передачі в заставу , або в оренду майна товариства.
 
 Пропозиція:
Доручити директору товариства від імені товариства виконувати нотаріальні  дії  по  відчуженню, передачі в заставу , або в оренду майна товариства.


Інших пропозицій, зауважень, коригувань  від акціонерів не надійшло.
    Пропозиція винесена на голосування.
Результати голосування:
Кількість голосів акціонерів,
що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4383   
Голосів    100,00%
від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3523   
Голосів    80,3787%
від присутніх на зборах
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      728    Голосів    16,6096%
від присутніх на зборах
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     132    Голосів    3,0117%
від присутніх на зборах
Підсумки голосування:
Кількість  голосів, поданих  «ЗА» прийняття  рішення:  3523  голосів, що становить 80,3787  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Проти» - 728 голосів,  що становить 16,6096  % від  загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Утримались – 132 голоси, що становить 3,0117 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
   
Прийнято:
Рішення прийняте.


    ПІДПИСИ:

     Голова зборів ____________________________ Рибак Ж.К.


     Секретар зборів ___________________________ Юріна Ю.Ю.