Вітаю Вас, Гість! Реєстрація RSS

ПрАТ ТВП "Укрторгбудматеріали"

Вівторок, 26.09.2023

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

ТОРГІВЕЛЬНО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»  

(код ЄДРПОУ: 05470294)

місцезнаходження товариства: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2014 року о 14.00 годині за адресою: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2, кімната 1, перший поверх.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії .

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку ( регламенту ) проведення чергових загальних зборів акціонерів

 4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

 5. Звіт Ревізора товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.

 7. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2013 році.

 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.

9. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства ( тис. грн.)

Найменування показників

Період

2013рік

2012 рік

 Усього активів

460,3

428,4

 Основні засоби

29,0

30,1

 Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

 Запаси

402,0

345,3

 Сумарна дебіторська заборгованість

14,3

48,1

 Грошові кошти та їх еквіваленти

15,0

4,9

 Нерозподілений прибуток  

203,7

177,1

 Власний капітал

143,5

143,5

 Статутний капітал  

49,0

49,0

 Довгострокові зобов'язання

-

-

 Поточні зобов'язання

64,1

58,8

 Чистий прибуток (збиток)

+26,4

+0,3

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

4900

4900

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7

6

7

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься « 29 » квітня  2014 року з 13.00 год. до 13.50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину

« 23 » квітня 2014 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2, в приміщенні бухгалтерії у робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Коротченко Людмила Олексіївна тел. (04733) 4-29-07, 4-72-61.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: (04733)4-29-07, 4-72-61.